Hem och Skola i Åbo r.f. kallar till årsmöte

måndagen den 18.4.2016 kl. 18.30 i Cygnaeus skola,

Mariegatan 7, Åbo.

Stadgeenliga ärenden samt stadgeändringar § 2, 5 och 8.

Bokslutshandlingar och verksamhetsberättelse kommer snart på

aktuellt -sidan

Välkomna!

 

Föredragningslista

Bokslut

Verksamhetsberättelse

 

Styrelsen beslöt att föreslå följande ändringar i föreningens stadgar:

 

Som medlem i styrelsen önskas också en representant från Braheskolan, dock enbart av en föräldrarepresentant. Detta påverkar § 2 och 5.

Dessutom önskas ändring om sammankallande av föreningsmöte så att detta också kan skötas via skolornas informationskanal, vilket påverkar § 8.

Årsmötet föreslås hållas inom april månad (mot nuvarande mars) för att ge mera tid för förberedande av bokslutshandlingar. Detta påverkar också § 8.

I § 9 ändras antalet revisorer till en, jämte en suppleant

 

Sålunda skulle följande paragrafer lyda:

 

§ 2.1.:

 

Främja samarbetet mellan de svenska skolorna i Åbo (Cygnaeus, Sirkkala, Sirkkalabacken, S:t Olofsskolan, Katedralskolan och Braheskolan) och elevernas hem.

 

§ 5 Styrelsen

 

”Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med minst elva (11) och högst tretton (13) ordinarie medlemmar, som består av en ordförande, en sekreterare och en kassör samt minst åtta och högst tio övriga medlemmar, vilka sistnämnda skall utgöras av en föräldrarepresentant och en lärarrepresentant för samtliga berörda skolor, för Sirkkalabackens skola och Braheskolan dock enbart av en föräldrarepresentant. Antalet medlemmar i styrelsen bestäms på årsmötet.”

 

§ 8 Sammankallande av föreningsmöte

 

'Kallelsen skall ske senast sju dagar före mötet, antingen via Åu eller skolornas informationskanal.

 

Föreningens årsmöte hålls före utgången av april månad på dag som styrelsen bestämmer.

 

§ 9 punkt 10 ändras så att den lyder:

 

Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant för verksamhetsåret.